142. WENUBHU WILIGAGA NDINHO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Mbuki ya kahayile kenako ililola munhu uyo alinzugi obhugali, ulu giki ubhugali bhunubho b’udapile. Ubhagali bhunubho bhugab’izaga bhutaganu.

Abhanhu bhagayombaga chene giki ‘ubhunubhu wiligaga ndinho.’ Mumho ubhugali bhunubho b’ulib’ub’isi.

Ukubhanhu akahayile kenako kalolile munhu uyo alitumama nimo bho nduhu gub’iza na bhulingisiji. Adatumamaga bho bhugalili mpaga ogumala.

Akahayile kenako, kakalenganijiyagwa nukubhanhu ijinabhukuji bhobho na bhutumami bhobho.

Ulu munhu ab’iza alingokolo alikola na bhugali ubho wiligile ndinho. Munho ogiliga amalange agagub’iza alintumami nkamu omilimo.

Aliyo ulu munhu ub’iza alintumami nkamu omilimo, mumho wikolile na bhugali ubho bhupile. Ubhunubho bhudagwiligile undinho. Ukwene huguhaya giki, umunhu ng’wunuyo, alangile chiza.

Akahayile kenako kalidulanga higulya ya gutumama milimo yise yose bho chiza, yaya uguja wangu bho nduhu bhulingisiji. Ili chiza ugugutumama unimo bho bhulingisiji bhutale.

Hangi akahayile kenako kalilanga higulya ya gub’iza na nhungwa ja wiza. Inhungwa jinijo jigalenganijiyagwa na bhugali ubho bhupile.

Kuyiniyo lulu, akahayile kenako kalinhugula umunhu uyo agatumamaga nimo bho nduhu gub’iza na bhulingisiji bhutale. Umunhu ng’winuyo, igelelilwe kutumama nimo bho chiza na bhulingisiji bhutale mpaga agumale chiza.

KISWAHILI: HUU UMEUKWEPA MWIKO

Maana ya msemo huo inaangalia mtu anayesonga ugali.  Kama ugali utakuwa laini, na tepetepe, maana yake, ugali huo ni mbichi.

Watu husema kwamba, ‘huo umeukwepa mwiko.’ Maana yake, ugali huo ni mbichi. Huo ni ugali ambao haujaiva.

Kwa watu, msemo huo huangalia mtu anayefanya kazi bila kuwa na umakini. Mtu huyo hafanyi kazi kwa umakini unaotakiwa mpaka kuimaliza.

Msemo huo hulinganishwa na malezi ya mtu katika makuzi yake na utendaji wake wa kazi.

Mtu huyo akiwa mvivu hulingana na ugali ulioukwepa mwiko. Ndiyo kusema, kwamba, mtu kama huyo aliyakwepa malezi yatakiwayo kwa mtu kuwa mfanya kazi mwenye bidii.

Lakini kama mtu huyo ni mwenye bidii katika kufanya kazi, hufanana na ugali ulioiva. Ugali huo haukuukwepa mwiko. Ndiyo kusema, kwamba, mtu huyo ana malezi mema.

Msemo huo hutufundisha juu ya kufanya kazi zetu vizuri na kwa bidii na umakini mkubwa. Ni vizuri kufanya kazi kwa umakini unayotakiwa hadi kuifikisha mwisho wake kwa ajili ya kupata mafanikio mengi na mazuri katika maisha yetu.

Zaidi ya hayo, msemo huo hufundisha watu juu ya kuwa na tabia njema. Tabia hiyo hulinganishwa na ugali ulioiva vizuri.

Kwa hiyo, msemo huo, humuonya mtu anayefanya kazi bila kufuata utaratibu sahihi unaotakiwa. Mtu huyo anatakiwa kufanya kazi kwa kufuata utaratibu sahihi na kwa bidii ili aweze kuifanya kazi hiyo kwa usahihi mpaka kuimaliza.

“Lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka.” (Mathayo 24:13).

“Msiwe wavivu, bali mwe na bidii katika roho mkimtumikia Bwana. Iweni na furaha katika tumaini, katika dhiki iweni na saburi, dumuni katika maombi. Changieni katika mahitaji ya watakatifu, wakaribisheni wageni.

 Wabarikini wale wanaowatesa, barikini wala msilaani. Furahini pamoja na wenye kufurahi, lieni pamoja na wale waliao.” (Waroma 12:11-15).

“Mwanamke anapokuwa na utungu wa kuzaa huwa na maumivu kwa sababu saa yake imewadia. Lakini mtoto akiisha kuzaliwa, yule mwanamke husahau maumivu hayo kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtoto ulimwenguni. Hivyo ninyi mna maumivu sasa, lakini nitawaona tena, nayo mioyo yenu itafurahi na furaha yenu hakuna awaondoleaye.” (Yohana 16:21-22).

“Lakini kufuatana na ahadi Yake, sisi tunatazamia kwa furaha mbingu mpya na dunia mpya, ambayo haki hukaa ndani yake. Kwa sababu hii, wapenzi, kwa kuwa mnatazamia kwa furaha mambo haya, fanyeni bidii ili awakute katika amani, bila mawaa wala dosari. Nanyi hesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima ile aliyopewa na Mungu.” (2Petro 3:13-15).

“Wale niwapendao, ninawakemea na kuwaadibisha. Hivyo uwe na bidii ukatubu.” (Ufunuo 3:19).

mother2

ENGLISH: THIS FOOD HAS ESCAPED THE COOKING STICK

The meaning of the above saying looks at the person who cooks some food or stiff porige in which cook has to use special cooking stick. If such food soft, and smooth, meaning that it is raw. People say, this food has escaped the special cooking stick.

For people, the phrase looks at the person who works without paying attention to what he/she is doing. The person does not work carefully enough to earn good products.

The above saying is compared to the formation of a person in his or her background and performance.

The sluggish person is like the ugly tale. That is, such a person has avoided the formation which supposed to form him/her enough to become a hard worker.

But if that person is actively involved in hard working, he/she like somefood which has been cooked pleasantly. Such person has got good preparations in his/her life.

That statemental saying teaches us about being hard workers in ourlives. We shoud work well, diligently and seriously. It is good to work carefully from the starting point of a given work to its end for being successifully in living sound lives.

Additionally, the saying teaches people on how to behave well. Such character is likened to a well-cooked food.

Therefore, the above saying warns the one who does not follow appropriate procedures in a given work. The person should work in accordance with the correct order and diligence so that he or she can perform the task correctly and successfully from its beginning to its end.

“But he that endureth to the end shall be saved.” (Matthew 24:13).
“Do not be slothful, but be diligent in spirit to serve the Lord. Be happy in hope, in distress be in quietness, in prayer in prayer. Get involved in the needs of the saints, welcome visitors.

 Make fun of those who are harassing you, screaming and disagreeing. Rejoice with the cheerful, liar with the rest. “(Romans 12: 11-15).

“When a woman has birth pains she has pain because her hour has come. But when the baby is born, the woman remembers the pain because of the baby’s baby’s happiness in the world. So you are now suffering, but I will see you again, and your hearts will rejoice and your joy no one will take away from you. “(John 16: 21-22).

“But according to His promise, we joyfully await the new heaven and the new earth, in which righteousness dwells in it. For this reason, dear friends, since you eagerly await these things, work diligently to keep them in peace, with no thought or flaws. And consider the patience of the Lord as salvation, even as our beloved brother Paul wrote unto you in the wisdom which God hath given him “(2 Peter 3: 13-15).

“Those I love, I rebuke and discipline them. So be diligent and repent. “(Revelation 3:19).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.