Riddles

336. KALAGU – KIZE. IGAGI LYA HA LUB’IMBI UDULIB’UTA – ILUMBUYO

Imbuki ya kalagu yiniyo yingilile kub’ub’uti wigagi lya halub’imbi. Iligagi linilo, lilijimanijkijo ja ngelelo go kikolo ja ng’wa munhu, na wandijo  b’ojikolo ja ng’wa ungi. Ulu munhu ulib’inza iligagi linilo mumho ojijimija ijimanikijo jinijo. Hunagwene abhanhu bhagaganaga giki, ‘igagi lya halub’imbi udulib’inza.’ Uungi oshosha giki, ilumbuyo.

Ikalagu yiniyo igalenganijiyagwa kuli munhu uyo aliha guntola ilumbuye. Uilumbuye ng’wunuyo alisawa nigapi linilo ilyaha lub’imbi. Gashinaga lulu, ilemejiwe uguntola munhu uyo alinduguye ogubyalwa munda yimo. Hunagwene abhanhu bhagiganilaga kiki, ‘igagi lya ha ulub’imbi udulibuta:- Dada yako.’

Ikalagu yiniyo yalanga bhanhu higulya ya kudiimila malagilo gali wiza umuchalo jabho, kugiki bhadule kupandika matwajo mingi umuwikaji bhobho.

Mambo ya walawi 8:9.

Mambo ya walawi 20:17.

2 Samweli 13:11 – 12.

Waroma 27:22.

KISWAHILI: KITENDAWILI  – TEGA

MUWA WA MPAKANI HUUKATI: – DADA YAKO

Chanzo cha kitendawili hicho chatokea kwenye ukataji wa muwa wa mpakani. Muwa huo ni kitambulisho cha pale ambapo mali ya mtu inaishia na pale inapoanzia mali ya mtu mwingine. Mtu akiukata muwa huo, maana yake ameiondoa alama ya kitambulisho cha mpaka huo. Ndiyo maana watu huambiana kwamba, ‘muwa wa mpakani huukati: mwingine hujibu – dada yako.’

Kitendawili hicho hulinganishwa kwa mtu ambaye hutaka kumuoa dada yake. Dada huyo ni sawa na muwa huo wa mpakani. Kumbe basi, mtu haruhusiwi kumuoa ndugu yake wa tumbo moja. Ndiyo maana watu huambiana kwamba, ‘muwa wa mpakani huukati: mwenzake hujibu, dada yako.’

Kitendawili hicho hufundisha watu juu ya kushika maagizo yaliyomema katika jamii, ili waweze kupata mafanikio mengi maishani mwao.

Mambo ya walawi 8:9.

Mambo ya walawi 20:17.

2 Samweli 13:11 – 12.

Waroma 27:22.

cane

230. NKANDIKIJA ADAB’INILAGWA MBINA

Imbuki ya kahayile kenako ilolile bhashike abho bhalibhina mbina ya winga, nulu ya jizunya iyo ili ya ng’wana o mshike ng’wichabho, uyo wingilile mulilika linilo. Unkandikija alimkima uyo agab’abhulagaga abhana bhakwe bhogub’akandikija ahikanza ilyagubyala, nulu bhogufunya Nda. Umunhu guti ng’wunuyo adub’inilwa imbina, kunguno ob’abhulaga abhana abhagung’weng’hela imbina ya gub’inilwa yiniyo.

Akahayile kenako kagalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagab’injaga kuwelelo abhana bhabho bho nzila yoseyose.  Abhangi b’agab’abhulagaga abhana bhenabho haho b’adinabyalwa, bho njila yoseyose. Abhangi b’agab’alekanijaga b’acha na nzala. Ugwita chiniko ilenganilile na gub’akandikija abhana bhenabho. Kunguno yiniyo lulu, abhanhu bhenabho bhadub’inilwa imbina.

Akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya kuleka nhungwa ja kukandikija bhana bho nzila yoseyose. Gashinaga lulu, igelelilwe abhanhu b’ab’alang’hane abhana bhenabho b’abyalwe chiza na b’akule chiza.

Ijinagongeja, akahayile kenako kalanga bhanhu higulya ya gub’asomisha chiza abhana bhabho, kugiki bhadule gub’iza bhatumami b’atale, nulu b’ab’ize b’atongeji bhatale bha si jabho ni Kanisa. Ugub’alemeja ugusoma abhana ilenganilile na gub’akandikija abhana bhenabho. Gashinaga lulu, guligonhana igiki, unkandikija adab’inilagwa mbina.

Akahayile kenako kalib’izukija abhanhu higulya ya gulikala ililagilo lya katano ilya ng’wa Mulungu, ilo lilemejije ugub’ulaga abhanhu bho guhaya giki, “udizub’ulaga.’

KISWAHILI: MKANDAMIZAJI HACHEZEWI MGOMA

Chanzo cha msemo huo huangalia wanawake walioolewa wachezayo ngoma ya harusi au ya kidini ambayo ni ya mtoto wa mmoja wao, aliyeingia kwenye lika hilo. Mkandamizaji ni mwanamke ambaye huwaua watoto wake kwa kuwakandamiza wakati wa kujifungua au kwa kutoa mimba. Mtu kama huyo hachezewi ngoma kwa sababu huwaua watoto wa kumletea hiyo ngoma.

Msemo huo hulinganishwa kwa watu ambao huwaondoa watoto wao duniani kwa njia mbali mbali. Baadhi yao huwaua watoto hao kabla ya kuzaliwa, kwa njia yoyote ile. Wengine huwakandamiza kwa kuwatelekeza baada ya kuzaliwa, kwa njia mbali mbali, ikiwemo ile ya kuwaacha wakafa kwa njaa. Kufanya hivyo hulinganishwa na kuwakandamiza watoto hao. Kwa sababu hiyo, watu hao hawatachezewa ngoma.

Msemo huo hufundisha watu juu ya kuacha tabia za kuwakandamiza watoto kwa njia yoyote ile. Kumbe basi, yafaa watu wawatunze watoto hao ili wazaliwe vizuri na wakue vizuri.

Zaidi ya hayo, msemo huo hufundisha watu juu ya kuwasomisha vizuri watoto wao kusudi waweze kupata elimu ya kuwawezesha kuwa viongozi wakubwa wa nchi zao au Kanisa. Kuwakataza kusoma watoto hao, hulinganishwa na kuwakandamiza. Kumbe basi, ni kweli kwamba, mkandamizaji hachezewi ngoma.

Msemo huo huwakumbusha watu juu ya kuiishi amri ya tano ya Mungu, ikatazayo kuua watu, kwa kusema, ‘Usiue.’

abortion

224 NYANZA NYANHAFULA MASUMU

Imbuki ya Lusumo lunulo ilolile Nyanza iyoigabokelaga bhuli mbiga ja bhubhi ubho bhugachalagwa moyi na minzi gambula ulu yatulaga. Ubhubhi bhunubho bhuli kihamo na masumu ayo gagingilaga moyi umunyanza yiliyo. Aliyo iyoyi idafulaga, kunguno igamanaga yubokela duhu. Igitaga chinicho bhuli makanza alukunu itali ilinaminzi masoga ayo abhanhu bhalidula gugang’wa. Kunguno yiniyo lulu, abhanhu bhagandya guyulutumila ulusumo lunulo bhoguyomba, ‘Nyanza nyanhafula masumu.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhatogilwe gwita yabhubhi umusi munumu, guti umo nyanza, igabokelelaga mabhubhi ga bhuli mbika ayogagachalagwa moyi na minzi gambula ulu yatulaga, guti umo bhaliyombela abha Pd. Don Syberts MM,  nu Pd. Joseph Healey MM, umujitabho jabho ijigitanagwa, ‘Kueneza Injili kwa Methali,’ Uk. 19.

Kunzila yiniyo ubhubhi ubho mbika jose bhugachalagwa munyanza na gusalambanyiwa moyi mpaka bhoya ugwigela, kunguno ya bhutale bho nyanza yiniyo. Kuyiyo lulu, inyanza idafulaga ugubokela amasumu genayo umugati yayo.

Kuyiniyo lulu, ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhalina wikumbwi bho gwita bhuli mbika ya bhubhi umuzi, bhadahayile ugwilemeja. Abhanhu bhenabho bhahayile gupandika bhuli ginhu nulu ijojidulile gubhenhela wikenye ni kaya jabho. Bhadafulaga ugwita iyabhubhi, guti umo idafulilaga inyanza yiniyo ugugabokela amapalala.

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya kuleka uwikumbwi ubhobhubhi. Yigelelilwe abhanhu bhenabho bhatogwe gwita miito ga wiza ayo gadulile ugujibheja chiza ikaya jabho. Uwikaji bhunubho bhugubhenhela nhungwa jawiza ijojidulile gubhenhela mholele na wiyigwi umuwikaji bhobho ni kaya jabho.

Yeremia 2:13.

Mathayo 23:7-28.

Wagalatia 5:19-21.

Wakolosai 3:1-2.

KISWAHILI: ZIWA HALITOSHEKI NA TAKATAKA NA SUMU

Chanzo cha methali hiyo changalia ziwa ambalo hupokea kila aina ya takataka ambazo ni pamoja na sumu. Takataka hizo hupelekwa kwenye ziwa wakati mvua inaponyesha. Pamoja na uchafu wote huo kuingia kwenye ziwa hilo, lenyewe halitosheki kwa sababu huwa linazidi kupokea tu. Linafanya hivyo kila wakati huku likionekana kuwa safi, mpaka watu huweza hata kunywa maji yake. Kutokana na hali hiyo, watu walianza kuitumia methali hiyo wakisema ‘Ziwa halitosheki na takakata na sumu.’

Methali hiyo hulinganishwa kwa mtu ambaye hupenda sana anasa za dunia, kama ziwa linvyopokea takataka na sumu za kila aina wakati wa kunyesha mvua, kama wasemavyo Pd Don Syberts MM, Pd. Joseph Healey MM, katika kitabu chao kiitwacho ‘Kueneza Injili kwa Methali,’ uk. 19.

Kwa njia hiyo uchafu wa aina mbalimbali hupelekwe ziwani na kusambazwa mpaka ukawa hauonekani kwa sababu ya ukubwa wa ziwa hilo. Kwa hiyo, ziwa hilo huwa halitosheki na sumu zipelekwazo ndani yake na maji ya mvua yatirikayo ndani yake.

Kutokana na hali hiyo, methali hiyo hulinganishwa kwa watu wale wenye tamaa ya kupata kila kitu hapa duniani, kwa sababu hao hawataki kujikana. Watu hao pia hutaka kupata kila kitu hata kama kinaweza kuleta ugonvi kwenye familia zao. Hawatosheki kufanya maovu, kama vile ziwa lisivyotosheka kupokea takataka za sumu zipelekwazo ndani yake na mvua zinaponyesha.

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha tamaa za kutenda maovu. Badala yake watu hao wapende kutenda mema yawezayo kuzijenga vizuri familia zao. Maisha hayo yataweza kuwajengea tabia njema iwezayo kuwaletea amani na uelewano katika familia zao maishani mwao.

Yeremia 2:13.

Mathayo 23:7-28.

Wagalatia 5:19-21.

Wakolosai 3:1-2.

Ocean

ENGLISH: THE SEA IS NOT SATISFIED WITH TRASH OR POISON

The basis of that proverb relates to how a large water mass like a lake or sea takes in all manner of trash, including poisonous stuff. This rubbish is transported by the flow of water when it rains. It is distributed until it becomes invisible because of the large size of the lake Now, even with the inflow of all the waste, the lake or sea never gets satiated; it just takes in more and more. Interestingly, the water mass will still appear clean, and people may even take the water therein. It is from this background that people began to use the proverb ‘The Sea is not satisfied with trash or poison.’

The proverb is comparable to a person who adores worldly pleasures, the way the lake embraces refuse and all kinds of poison when it rains. This is as articulated by Fr. Donald Sybertz MM and Fr. Joseph Healey in their book ‘Spreading the Gospel in Proverbs,’ p. 19.

Furthermore, the proverb is compared to people who desire to have everything in the world, because they cannot control their greed. Because of their selfishness, they do not care if their bad behavior breeds family strife. They are not satisfied in evildoing, just as a lake is not satisfied in receiving the toxic waste that is fed into it by the floods.

Such proverb teaches people to turn away from being desirous of evil things. Instead, they should aim to do what is pleasant for their families. Positive habits are sure to bring peace and harmony in people’s lives and their families.

Jeremiah 2:13.

Matthew 23: 7-28.

Galatians 5: 19-21.

Colossians 3: 1-2.

222. BHANA BHA NGOKO BHADAKULILAGA HAMO

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile b’ana b’a myaji umo, guti ili ngoko iyo ilina b’ana abho b’alekanile akakulile kabho kunguno abhangi bhagabhizaga bhalihu, abhangi bhaguhi. Kuyiniyo lulu, abhana abho b’abhyalilwe na myaji umo, b’adalenganilaga umukakulile kabho, kunguno abhangi b’agab’izaga b’alihu, abhangi bhaguhi. Gashinaga guligonghana igiki, abhana b’a ngoko b’adakulilaga hamo.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagikalaga kihamo na bhichab’o. Abhanhu bhenab’o b’adabhizaga ni bhengwe ukubhichabho, kunguno bhamanile igiki abhana bha myaji umo bhadalenganilaga.

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya guleka gub’adalaha abhichab’o abho bhagikalaga nabho.  Gashinaga yigelelilwe gwikala kihamo na bhanhu bho mholele, kunguno bhuli ng’wene aliheke. Akikalile kenako, kagubhambilija muigutumama na bhuyegi imilimo yabho iyo idulile gubhenhela matwajo gagujibheja chiza ikaya jabho.

Warumi 12:6-8.

1 Kor 12:4-11.

KISWAHILI: VIFARANGA VYA KUKU HAVIKULII PAMOJA

Chanzo cha methali hiyo huangalia watoto wa mzazi mmoja kama vile kuku alivyo na vifaranga ambavyo hukuwa tofauti kila kimoja kwa vile vingine huwa vilefu na vingine huwa vifupi. Kwa hiyo basi, watoto ambao ni wa mzazi mmoja huwa hawalingani katika kukua kwao, kwa sababu wengine huwa walefu na wengine ni wafupi. Kumbe ni kweli kwamba, vifaranga vya kuku havikulii pamoja.chicks

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu ambao huwa pamoja na wenzao, kwa maana ya kupenda kuishi katika umoja na wenzao maishani mwao. Watu hao huwa hawana dharau kwa wenzao, kwa sababu wao  hufahamu kwamba watoto wa mzazi mmoja hawafanani.

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha kuwadharau wenzao waishio nao maishani mwao. Kumbe yafaa kuishi kwa umoja na watu katika hali ya amani, kwa sababu kila mmoja yuko tofauti na mwenzake. Namna hiyo ya kuishi itawasaidia watu hao katika kuzitekeleza kwa furaha kazi zao zile ziwezazo kuwaletea maendeleo ya kuzijenga vizuri familia zao.

Warumi 12:6-8.

1 Kor 12:4-11.

chicken2

ENGLISH: A HEN’S CHICKS DO NOT GROW UP THE SAME WAY

The above proverb focuses on a scenario whereby a person’s offspring, just like a hen’s chicks, present differences in their growth progression. This is attributed to the fact that whereas some would be tall, others would be short. Hence, as the adage goes, ‘a hen’s chicks do not grow up the same way.’

The proverb is likened to people who get along well with each other, with a harmonious intent in their lives. Such people tend to be less hostile to their peers, because they realize that not all the children that belong to any given parent are the same.

The proverb teaches people to shun discrimination against others in life. It emphasizes the need for a peaceful and harmonious co-existence among the people irrespective of their diversity. This spirit will help them carry out their responsibilities joyfully, which in turn leads to development in their families.

Romans 12: 6-8.

1 Corinthians 12: 4-11.

221. ENHAGA NAGUB’IKILE UMO NGOSO JIDASHIKAGA

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile bhulanghani bho ginhu ija solobho umulamu bho bhanhu. Lugatumilagwa na bhanigini ulu nhigini nheb’e aligusija jiliwa, nulu alijileka sagara.

Ulu ung’wiye umhona alita chene agung’wila giki, ‘enhaga nagub’ikile umo ngoso jidashigaga.’ Ulung’winha wilya, gitumo bhandikila abha Pd. Don Syberts MM na Pd. Joseph Healey MM, umujitabho jabho ijo jigitanagwa ‘Kueneza Injili kwa Methali.’ Uk. 15.

Ugokabhili, ulusumo lunulo lugatumamililagwa na bhabhyaji, abho alihaya gubhalanghanija abhana b’ab’o sabho, nulu jiliwa, kugiki jidule gubhambilija ahashigu ijahabhutongi.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhamanile ugulanghana chiza ijikolo jabho, ni jabhichacho, umuwikaji bhobho, kugiki jikije ugujimila, nulu jikije ugubhipa. Abhanhu bhenabho bhagabhalangaga abhichabho ugujilanghana iginhu ni sabho jabho ijo jilikihamo na jiliwa na jizwalo.

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya solobho ya sabho, nulu jiliwa, kugiki bhadule ugujilanghana iginhu jinijo jikije ugubhipa sagara. Abhanhu bhenabho bhagabhutumilaga ubhumani bho solobho yiniyo umu gujilanghana ijikolo jabho, kugiki jidule ugubhenbhela maendeleo umuwikaji bhobho.

Methali 22:6.

Kumbukumbu 6:4-7.

Mathayo 6:19-21.

Luka 12:15-21.

KISWAHILI: LETA NIKUWEKEE MULE AMBAMO PANYA HAWAFIKI

Chanzo cha methali hiyo huangalia utunzaji wa vitu mhimu maishani. Hutumika kati ya watoto, ikiwa mtoto fulani anachezea chakula au hukiacha chakula hicho hovyo. Mwenzake akimwona anafanya hivyo humwambia, ‘leta mikuwekee mle ambamo panya hawafiki.’ Akimpa anakila, kama walivyoandika Pd. Don Syberts MM na Pd. Joseph Healey MM, katika kitabu chao kiitwacho ‘Kueneza Injili kwa Methali.’ Uk. 15.

Pili, methali hiyo hutumika kwa wazazi watakao kuwatunzaia watoto wao mali au chakula ili kiweze kuwasaidia baadaye.

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu wafahamuo kuvitunza vizuri vitu vyao na vya wenzao maishani mwao, ili visipotee au visiharibike. Watu hao huwafundisha pia wenzao namna ya kuvitunza vitu au kuzitunza mali zao kama vile chakula na mavazi.

Methali hiyo huwafundisha watu juu ya umuhimu wa mali au chakula ili waweze kuvitunza visije vikaharibika hovyo. Watu hao huutumia uelewa wa umuhimu huo katika kuvitunza vitu vyao ili viweze kuwaletea maendeleo maishani mwao.

Methali 22:6.

Kumbukumbu 6:4-7.

Mathayo 6:19-21.

Luka 12:15-21.

rat-

ENGLISH: BRING IT I KEEP FOR YOU WHERE THE RATS DON’T REACH

The overhead proverb focuses on the care of important things in life. It applies to children in situations whenever one is seen to be joking with something valuable like food or any other important materials. When a partner beholds such careless behavior by the counterpart, he/she tells the offender, ‘Bring it I keep for you where the rats don’t reach.’  Fr. Donald Sybertz MM and Fr. Joseph Healey MM, in their book entitled ‘Spreading the Gospel in Proverbs.’ p. 15, wrote.

Secondly, the proverb applies to parents who are keen on taking care of their wealth or possessions in order to benefit their children in future.

The proverb is compared to people who understand how to take good care of their own possessions as well as other people’s, so that they (possessions) are neither destroyed nor lost. Through this, people are also enlightened on how to take care of things, or to keep their property such as food and clothing.

Such proverb teaches people about the importance of assets or food, so that they can keep these valuables from damage or wastage. As such, the people develop a sense of care for their belongings, which in turn impacts their lives positively.

Proverbs 22: 6.

Deuteronomy 6: 4-7.

Matthew 6: 19-21.

Luke 12: 15-21.

220. JIKOME JIGAKOMELAGA MIHAYO

Imbuki ya lusumo lunulo yingile kuligasho lya gulenganija mihayo ya bhanhu abho bhidumaga. Ulu gwigela mhayo nheb’e ab’andugu b’agwib’ilinga nagugub’ugilija chiza mpaga gushiga b’agumane umhayo gunuyo.

Ijigasho jinijo jigakengelaga bho witegeleja b’utale ubho bhudulile gugulenganija chiza umhayo gunuyo. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ijikome jigamelaga mihayo.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhalinab’utogwa bho gub’ambilija abhichab’o abho bhidumile. Abhanhu bhenabho bhagitaga jigasho ijagudula guikengela chiza imihayo iyobhidumilile abhanhu bhenabho mpaga gushiga hikanza lyagub’ayangula. B’agab’ugilijaga kugiki b’adule ugundeb’a unhubhi na gunhugula adizushokela ugunkenya ung’wiye.

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya gubhiza na bhutogwa bhogwita jigasho ja gudula gubhayangula abhanhu abho bhidumaga. Ijigasho jinijjo, jigabhambilijaga ugwita bhukengeji ubhogudula guyimala chiza imihayo iyo bhidumila abhichibho bhenabho. Ijigasho jinijo jigenhaga wikaji bho mholele, kunguno ijikome jigakomelaga mihayo.

1 Kor 6:1-4.

KISWAHILI: KIKAO HUTATUA MATATIZO

Chanzo cha methali hiyo chaanzia kwenye kikao cha kuwapatanisha watu waliokosana. Likitokea neno au tatizo fulani, wanandugu hukusanyika kwa ajili ya kulichunguza vizuri neno hilo mpaka walipatie ufumbuzi.

Kikao hicho hufanya utafiti kwa umakini mkubwa uwezao kulitapatia ufumbuzi tatizo hilo. Ndiyo maana watu husema kwamba, kikao hutatua matatizo ya watu.

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu wenye upendo wa kuwasaidia wenzao waliokosana. Watu hao hufanya kikao kiwezacho kufanya utafiti mzuri juu ya ukweli wa maneno ya wale waliokosania ili waweze kuwaamua bila upendeleo wowote. Wanakikao hao huulizia kwa makini ili waweze kumfahamu yule aliyemkosea mwenzake na muonya itakiwavyo, asije akarudia kosa lile.

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na upendo wa kuwawezesha kuitisha kikao cha kuweza kuwapatanisha watu waliokosana. Kikao hicho huwasaidia watu katika kufanya utafiti wa kuwawezesha kulifahamu tatizo kwa undani juu ya kile walichokosania wenzao hao. Kikao hicho huleta maisha ya amani kwa watu waliokosana kwa sababu ya kulifanyia utafiti wa kuweza kulitatua tatizo hilo.

1 Kor 6:1-4.

people-croud

ENGLISH: A MEETING RESOLVES PROBLEMS

The above proverb looks at a situation whereby people get to have their differences resolved through dialogue. This means that, ideally, whenever a problem arises, kinsmen gather to deliberate on it for possible solutions.

The sitting conducts due diligence with great care, ensuring that the best solution is arrived at. This is the reason why it is said that ‘a meeting resolves problems.’

The proverb is compared to people who possess the compassion to help others overcome their differences. They undertake thorough investigation to get to the bottom of the conflict, and then give an impartial judgment. Through careful probing, the meeting identifies the offender and warns him/her accordingly, lest he/she should repeat the mistake.

The proverb teaches about the greatness of sparing time to organize sessions to help resolve people’s differences. Such sessions allow for sufficient fact-finding in order to better understand the source of conflict between the victims. As a result of all the effort in getting to the root of the misunderstanding, a peaceful co-existence among the people is assured.

1 Cor 6: 1-4.

 

215. MUJIKUBHA JA NG’WAMUNHO ISENGE LILIHO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ilolile mhayo uyo gub’isile umung’holo iyo ilimujibha ja ng’wa munhu. Umunhu ng’wunuyo ulu aduguhayaga umhayo gunuyo uyo gulihoyi umung’holo yakwe, mdugumana. Ijikubha jigalenganijiyagwa ni isenge, kunguno ulu jikolo jitulile kumpindo mudujibhona abhangi.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhagab’isaga makoye gabho, nulu bhusatu bhobho. B’adab’awilaga abhichabho amakoye gabho nulu isada jabho. Amakoye genayo gagakulaga mpaga galemela ugwinjiwa. Nose gagabhinjaga kuwelelo, hunaho abhanhu abha munzengo gunuyo bhagayombaga giki, “Mujibha ja ng’wa munhu isenge liliho.’

Ulusumo lunulo lolanga bhanhu higulya ya kuleka gubhisa makoye gabho, kunguno amakoye genayo gadulile kukula mpaga gubhalemela uguginja. Yigelelilwe abhanhu abho bhalina makoye ga bhusatu guti genayo, bhab’achale kusitali bhagalagulwe haho gatali ugukula, kugiki bhadule ugupila.

Warumi 16:25-26.

1Kor 2:9-11.

Mathayo 13:10-11.

KISWAHILI: KIFUANI MWA MTU KIFICHO KIMO

Chanzo cha methali hiyo huangalia neno au tatizo lililofichwa ndani ya moyo ulioko kifuani mwa mtu. Mtu huyo asipotaka kuwaambia tatizo au neno hilo lililopo ndani ya moyo wake, hamtalifahamu. Kifua hulinganishwa na kificho kwa sababu kitu kikiwekwa kwenye kificho humtakiona ninyi wengine.

Methali hiyo hulinganishwa kwa watu wale wafichao matatizo au magonjwa yao. Watu hao huwa hawawambii wenzao matatizo au ugonjwa wao. Matatizo hayo hukua mpaka kufikia hali ya kushindikana kutatuliwa. Mwishowe hufikia hatua ya kusababisha kifo kwao, ndipo waishio karibu nao kugundua uwepo wake matatizo hayo kwa watu hao, na kusema, ‘kifuani mwa mtu kificho kimo.’

Methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha kuficha matatizo yao kwa sababu matatizo hayo yaweza kukua mpaka kufikia hatua ya kuwaondolea uhai wao. Yafaa watu walio na matatizo yakiwemo yale ya ugonjwa, wayapeleke watu hao kutibiwa mahospitalini, kabla hayajafikia hatua ya kuhatarisha maisha yao, ili waweze kupona.

Warumi 16:25-26.

1Kor 2:9-11.

Mathayo 13:10-11.

chest-press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man-3

ENGLISH: A PERSON’S CHEST IS A HIDING PLACE

The above proverb literally looks at the human character of keeping secrets. People are known to conceal their Issues or troubles within their chests, that is, in their hearts. As such, it is difficult for anyone to tell what the other person’s heart holds. The chest is compared to a hiding place, like a cave, because it hides things from view.

The proverb is compared to those who hide their problems or illnesses from the knowledge of others. Consequently, their problems grow until they become impossible to solve, reaching a point of becoming fatal to them. It is usually at this point that neighbors get to learn of the afflictions of the troubled person. Then they would say, ‘A person’s chest is a hiding place.’

The proverb teaches people to avoid hiding their problems because those problems can escalate to a point of causing harm, including loss of life. It is therefore important that people use the earliest opportunity to detect and share what ails them, to avert disaster.

Romans 16: 25-26.

1 Corinthians 2: 9-11.

Matthew 13: 10-11.