Sukuma Proverbs

164. B’UKILIMA BHULI MU NDA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola nguzu ja shiliwa umu nda ya ng’wa munhu uyo agutumamaga milimo. Ishiliwa jigang’winhaga nguzu umunhu ng’wunuyo ja gongeja bhukamu bho gutumama imilimo yiniyo.

Untumami ulutuub’a agagaiwagwa inguvu ja gung’wambilija ugwikomeja ni milimo yiniyo. Hunagwene abhanhu abhabhalilimila ngese ya bhusiga bhagachaligwa ishiliwa guko ngunda ugo ngese yiniyo.

Ulubhenhelwa ishiliwa abhalimiji bha ngese bhenebho bhagayombaga giki “B’ugilimaga bhuli mu nda” mumho bhatuub’aga iligelelwa bhaje bhagajilwe ishilima jinijo.

“Ulusumo lunulu lugatumiligwa hikanza lya kulima nulu hikanza lya gulya: nono ahikanza ilo bhalilima mu ngunda na gwiigwa bhali na nhuub’a. Ahenaho bhagayombaga, ‘bukilimaga buli mu nda’. Bhalihaya abha Padri Donald Syberts nu Padri Joseph Healey umujitabho jabho ijihayile “KUENEZA INJILI KWA METHALI” ukurasa bho 11.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kuli munhu uyo agabhalishaga shiliwa chiza abhatumami bhakwe, kunguno ishiliwa jilibhupanga bho ng’wa munhu. Jigang’winhaga nguzu ja gwikomeja gutumama milimo yiniyo bho nguzu na bhuyegi.

Hangi ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kuli msab’i uyo agabhagolaga chiza abhatumami bhakwe bho gub’inha ihela (imishahara) jabho bhuli ng’weji bho nyatengeke. Adab’adigijaga imishashara yabho.

Kuyiniyo lulu, ulusumo lunulo, lulilanga bhanhu higulya ya gubhagalila shiliwa nulu hela abhatumami bhabho, kugiki bhadule gutumama chiza na bho b’uyegi imilimo yiniyo.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya guilisha shilima imimili yabho ni mioyo yabho, kugiki bhadule kupandika nguzu ja gutumama chiza. Idichiza uguleka ugulya ululitumama nimo umuwikaji bhoko, kunguno, ‘b’ugilimaga bhuli mu nda.’

KISWAHILI: HUJILIMA UKIWA TUNBONI

Chanzo cha methali hiyo huangalia nguvu ya chakula tumboni mwa mtu anayefanya kazi shambani. Chakula ndicho kimpacho nguvu mtu huyo alimaye shambani.

Ndiyo maana mtu huyo hukosa nguvu za kumsaidia kuongeza bidii ya kuifanya kazi hiyo. Watu wanaopalilia palizi kwenye shamba la mtama hupelekewa chakula huko shambani, kwa ajili ya kuwawezesha kula na kupata nguvu za kuendelea kuipalilia palizi hiyo.

Wanapoletewa chakula hicho wapaliliaji wa palizi hao, husema kwamba, ‘hujilima ukiwa tumboni’ maana yake, watakiwa kwenda kukila chakula hicho.

“Methali hii hutumika wakati wa kulima au wakati wa kula: hasa wakati wanapolima shambani na kujisikia wana njaa. Hapo huwa wanasema “bukilimaga buli mu nda”. Wasema Padri Donald Syberts na Padri Joseph Healey kwenye kitabu chao kiitwacho “KUENEZA INJILI KWA METHALI” ukurasa wa 11.

Methali hiyo hulinganishwa kwa mtu ambaye huwalisha chakula vizuri wafanya kazi wake, kwa sababu chakula ni uhai wa mtu huyo. Chakula humpa nguvu mtu huyo za kuongeza bidii ya kuifanya kwa furaha kazi hiyo.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hulinganishwa kwa mtu ambaye ni tajiri anayewajali kwa kuwapatia mishahara wafanya kazi wake vizuri na kwa haki, kila mwezi. Hawakawishii mishahara yao.

Kwa hiyo basi, methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwajali na kuwatunza wafanyazi kwa kuwapatia chakula wanaofanya kazi shambani, na mishahara ya kila mwezi bila kukawia, wale wanaofanya kazi maofisini. Matunzo hayo huwawezesha kupata nguvu za kuzifanya kazi hizo vizuri na kwa furaha.

Zaidi ya hayo, methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuilisha milii na mioyo yao kwa chakula kinachotakiwa kwa ajili ya kuwapatia wao wenyewe nguvu za kuzifanya kazi hizo vizuri na kwa furaha. Siyo vizuri kuacha kula chakula unapofanya kazi maishani mwako, kwa sababu ‘hujilima ukiwa tumboni.’

Kumbukumbu la Torati 8:3.

1Wakorintho 10:16-17.

161. NG’WANA NOGU AGALYAGA NA KAB’ISILE

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola ng’wana uyo alinikujo kub’abyaji b’akwe.  Ung’wana ng’wunuyo alinogu ugutung’wa na bhabyaji b’akwe bhenabho. Kuyiniyo, abhabyaji b’agamanaga b’ung’winha jisambo ijo bhadab’inhaga abho bhalibhalambu ugutung’wa.

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa nu kulimunhu uyo alinikujo ukub’atale bhakwe ilya kuzunya ugutung’wa nabho. Umunhu ng’wunuyo aginhiwagwa jisambo nabho ghagantumaga uluoimala ugwiita imilimo yiniyo umobhantumilaga.

Abha Padri Donald Syberts nu Joseph Healey umujitab’o jabho ijihayile ‘KUENEZA INJILI KWA METHALI’ ‘GUTANANHYA NHULU JA NG’WA SEBHA,’ Uk 48, b’alihaya giki, ulusumo lunulo lugatumamilagwa kuli ng’wana uyo agab’atogishaga ab’abhyaji bhakwe. Agab’ayejaga na gub’igwa mubhuli ginhu.

Ung’wana ng’wunuyo agab’izaga winhiwa jisambo na b’abyaji b’akwe, kunguyo ya nhungwa yakwe iyawiza yiniyo. Abhabyaji bhakwe b’agantulilaga ginhu, guti jiliwa, ijo oliadisagiliwe igiki agwinhiwa.

Ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na likujo lyaguzunya ugutung’wa na bhatale bhabho kuja gujuitumama imilimo iya gub’eja kaya, jumuiya, na Lihanga lyose, nulu sii yose.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na bhukalalwa bho gwifunya b’inikili guja gujub’ambilija abhanhu abho bhalimukoye, kugiki nabho bhadule ugwinga umumakoe genayo, bhab’ize na bhuyegi, umuwikaji bhobho.

KISWAHILI: MTOTO MTIIFU HULA NA KILE KILICHOFICHWA

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia mtoto ambaye ana utii kwa wazazi wake. Mtoto huyo huonesha utiifu huo kwa kukubali kutumwa nao. Kwa sababu hiyo, wazazi hao huwa wanampatia zawadi ambazo hawawapatii wale wasiokubali kutumwa nao.

Methali hiyo, hulinganishwa kwa mtu aliye na utiifu kwa wakubwa wakwe umwezeshao kukubali kutumwa nao. Mtu huyo, hupewa zawadi kutoka kwa wakubwa wake hao baada ya kutekeleza kile walichomtuma kukifanya.

Mapadri Donold Syberts na Joseph Healey, kwenye kitabu chao kisemacho, ‘KUENEZA INJILI KWA METHALI’ Uk 48, wasema kwamba, Methali hiyo hutumika kwa mtoto ambaye anawapendeza wazazi wake, kwa kuwafurahisha na kuwatii katika kila jambo. Huwa anapewa zawadi kwa ajili ya tabia yake hiyo njema. Wazazi wake humwekea kitu fulani kwa mfano, chakula bila ya yeye kutegemea.

Kwa hiyo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na utiifu wa kukubali kutumwa na wakubwa wao kwenda kufanya kazi za kujenga, familia, jumuiya na Taifa lote kwa ujumla.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuwa na hamu ya kujitoa wenyewe kwenda kuwasaidia watu wenye matatizo ili waweze kutoka kwenye matatizo hao, kwa ajili ya kuwawezesha kuishi kwa furaha maishani mwao.

160. NZILA YA LEKANYA B’ITOGILWE

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola nzila iyo igusimizilagwa na bhanhu bhabhili abho b’itogilwe. Inzila yiniyo igab’alekanya abhanhu bhenabho, kunguno b’uling’wene igigelelwa giki ab’itila inzila iyo idulile ugumshisha uko olajile.

Abhasuguma b’ilomelaga giki, ikale bhalihoi bhanhu bhabhili abho bhalib’itogilwe. Bhahoyaga ukunu b’agusiminzaga umulugendo lob’o.

B’ahayushika hanhu inzila jigab’iza ib’ili aho igigelelwa giki bhuli ng’wene aib’itile inzila iyo idulile gunshisha uko olajile. Iki abhanhu bhenabho b’alib’itogilwe, aho bhahaya gulekana b’agayomba giki, ‘inzila yalekenya b’itogilwe, huna bhulekana.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu bhose abho bhagabhulanghanaga chiza ub’utogwa bhobho ahikanza lya gulekana na b’itogwi bhabho, kugiki bhuli ng’wene adule ugujuitumama imilimo yakwe chiza.

Kuyiniyo lulu, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya kujideb’a inzila ja gubhulab’ila chiza uwitogwi bhobho kub’ichab’o. Igab’inhaga ikujo lya gwikala na bhutogwa na mholele na b’ichabho.

KISWAHILI: NJIA ILIACHANISHA WAPENDANAO

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia njia iliyokuwa inatumiwa na watu wawili wapendanao. Njia hiyo iliwachanisha watu hao kwa sababu ya kila mmoja wao kulazimika kupitia njia ile iliyoweza kumfikisha kule alikokuwa akienda.

Wasukuma walisimuliana kwamba, hapo zamani walikuwepo watu wawili waliokuwa wakipendana ambao walizoea kuwa pamoja. Watu hayo walikuwa wakiongea pamoja huku wakiwa wanatembea katika safari yao.

Walipofika sehemu fulani, njia zikawa mbili hali ambayo iliwabidi kila mmoja afuate njia yake, itakayomwezesha kufika kule alikotarajia kwenda. Kwa vile watu hao walipendana, walipotaka kuachana waliambiana kwamba, ‘njia iliachanisha wapendanao,’ ndipo wakaachana.

Kwa hiyo, methali hiyo hulinganishwa kwa watu wale wautunzao upendo wao hasa wakati wa kuachana kwao, ili kila mmoja aweze kwenda kuyatekeleza majukumu ya kazi zake.

Kwa hiyo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuzielewa njia za kuwasaidia katika kuutunza vizuri upendo wao kwa wenzao. Huwawezesha watu kupata hekima ya kuishi kwa upendo na amani na wenzao maishani.

159. MISO GADIKOLAGWA

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo, ililola bhanhu abho bhitogilwe. Abhanhu bhenabho b’agamanaga b’uhoya kihamo ku makanza maliihu gete. B’agiilolega bhatogwa umamahoya gabho mpaga igab’izaga jidamu ugulekana.

Gashinaga lulu ligashigaga likanza lya gulekana gikale amiso gabho gitogilwe pye amakanza ayo b’agatumilaga bhalikihamo umumahoya genayo. Ulu bhuhaya gulekana abhanhu bhenabho bhagiwilaga giki, dulekane ‘amiso gadikolagwa.’

Ulusumo lunulo lugalenganijiyagwa kubhanhu abho bhadebhile ugwikala chiza na bhitogwi b’ab’o. Abhanhu bhenabho bhagilangaga ahigulya ya kulekana chiza na bhitogwi bhabho, kugiki bhadule gutumama milimo yingi iyo idulile gubhenhela matwajo mingi umuwikaji bhobho ubhogujibheja ikaya jabho.

Gashinaga na abhanhu abhobhitogilwe, abho bhadanogaga ugwilomela na gumana bhaliiyilolela, ilichiza b’ikomeje gutumama milimo yab’o bhuli ng’wene aje uko agaitumamilaga imilimo yakwe yiniyo. Hunagwene igigelelagwa bhalekane bho gwiwila giko, ‘amiso gadikolagwa.’

Ulusumo lunulo, lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na  witogwi kubhanhu ubho bhudulile gwenha matwajo ga gubheja kaya, lulu jumuiya, na Ihanga (sii) umuwikaji bhobho. Ilichiza ugwilanga higulya ya kub’iza na mahayo ayo gadulile gwambilija uguitumama imilimo ya bhuli lushigu kugiki umunhu adule ugwipandikila, ijiliwa jakwe, lulu adule uguzwala myenda, na guzenga numba ya gwikwala.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo, lulilanga bhanhu higulya ya gub’iza na bhukamu bho gubheja malengo ga guizuka na guitumama imilimo yab’o, ulu bhalubhanumanaga na b’itogwi bhab’o.

KISWAHILI: MACHO HAYACHUKIANI

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia watu wapendanao. Watu hao huwa wakiongea pamoja kwa muda mrefu kabisa. Huangaliana na kufurahia uwepo wao huo kuwa pamoja. Hali hiyo, huwawezesha kufurahia pia maongezi yao huku wakipata furaha watazamanapo kiasi cha kutosha kuwajengea mazingira ya kujisikia vigumu kuachana.

Kumbe basi, huwa unafika muda kwa watu hao kuachana na wakati huo pia macho yakieleza uwepo wa upendo katika yao uoneshwao na maongezi yao kati yao hao wawili. Basi, wakitaka kuachana, watu hao huambiana kwamba, ‘tuachane macho hayachukiani.’

Methali hiyo, hulinganishwa kwa watu waelewao kuishi vizuri na wapendwa wao. Watu hao, hufundishana juu ya kuachana vizuri inapobidi, kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ambazo zaweza kuwaletea maendeleo yatakiwayo katika kujenga familia zao.

Kumbe hata watu wale wapendanao ambao hawachoki kutazamana na kuongea pamoja, watakiwa kuwa na bidii ya kufanya kazi za kila siku ili kila mmoja aweze kuwahi kwenda kule afanyiapo kazi zake. Ndiyo maana, hali hiyo huwabidi waachane kwa kuambiana hivyo, macho hayachukiani, ili waweze kuwahi kwenda kule ambapo kila mmoja wao atakiwa kuwapo.

Methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na upendo ule uwezao kuwaletea maendeleo ya kujenga familia, jumuiya, na Taifa katika maisha yao. Ni vizuri kufundishana namna ya kuwa na maongezi yale yawezayo kuwasaidia katika utendaji wa kazi zao za kila siku, ili waweze kujipatia mahitaji yao ya msingi kama vile chakula, nguo na malazi, ikiwemo nyumba ya kuishi.

Zaidi ya hayo, methali hiyo, hufundisha watu juu ya kuwa na bidii ya kuweka malengo yao ya kukumbuka kufanya kazi zao, hata wakiwa wamekutana hivyo na wapendwa wao.

158. MAKONO NINA WA MHUNU

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola makono na Munhu. Umunhu ulu atali ng’wana ndoo agambilijiyagwa bhogub’uchiwa mumakono ga ng’wa nina, nulu ga b’akongi bhakwe. Aliyo lulu umunhu ulu ukula agab’izaga na bhudula bho gwilisha wei bho gutumila makono gakwe.

Gashinaga lulu, imbuki ya lusumo lunulo yalomela giki umunhu ulukula agilishiga ng’winikili bho gutumila makono gakwe. Amakono genayo hayo gagabhizaga myaji okwe.

Amakono gagalenganijiyagwa kuli myaji wa ng’wa munhu uyo amanile ugubhalanghana abhana bhakwe. Umyaji uojigongo agabhalanghanaga chiza abhana bhakwe.

Umyaji ng’wunuyo agatumilaga makono ugub’alanga bhutumami ubho milimo abhana bhenabho. Hunagwene b’agakulaga ukunu bhalilanga uguitumama imilimo yiniyo.

Uluukula umunhu aguyutumama weyi ng’winikili imilimo ya gwilisha umukaji bhokwe. Ichene guhaya giki, amakono gali nina o ng’wa munhu.

Ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya gugatumila chiza amakono gabho, kugiki gadule gubhapandikila matwajo mingi umuwikaji bhobho. Ilichiza abhanhu bhuleke ubhugokolo.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya gufunya ilange lya wiza kubhana jumuiya ilya gutumama milimo iyo idulile gub’enhela matwajo ga wiza umuwikaji bhobho.

KISWAHILI: MIKONO NI MZAZI WA MTU

Chanzo cha methali hiyo kinaangalia mikono na mtu. Mtu akiwa mtoto mdogo husaidiwa kwa kubebwa mikononi mwa mama yake au mikononi mwa walezi wake. Lakini mtu huyo akikua huwa na uwezo wa kujilisha mwenyewe kwa kutumia mikono yake. Ndiyo kusema kwamba, ‘mikono ni mzazi wa mtu.’

Mikono hulinganishwa kwa mzazi wa mtu anayefahamu kumtunza mwanae. Mzazi mwenye huruma huwafundisha vizuri watoto wake namna ya kuitumia mikono yao kwa kulijiletea maendeleo.

Mzazi huyo hutumia mikono yake katika kuwafundisha watoto wake hao namna ya kufanya kazi kwa bidii ili waweze kuifikia hatua ya kupata mafanikio ya kujilisha wenyewe na kuwatunza wenzao maishani mwao. Ndiyo maana watoto hao hukua wakiwa na ufahamu wa kuitumia vizuri mikono yao katika kujipatia mahitaji yao ya kila siku na ya wenzao.

Ndiyo kusema kuna ukweli kwamba ‘mikono ni mzazi wa mtu,’ kwa sababu ya utunzaji anaoupata mtu huyo kutoka kwenye mikono yake.

Methali hiyo huwafundisha watu juu ya kuitumia vizuri mikono yao ili iweze kuwapatia maendeleo maishani mwao. Inapiga vita tabia ya uvivu au ile ya kuwa na utegemezi katika kufanya kazi zile ambayo mtu huyo anaziweza kuzitekeleza mwenyewe.

Zaidi ya hayo, methali hiyo huwafundisha watu juu ya kuwapatia wanafamilia, au wanajumuiya na wananchi wote kwa ujumla, malezi mema yawezayo kuwaletea maendeleo maishani mwao.

155. NGOKO YA NG’WANA ITAMILAGA IGINO

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya lusumo lunulo ililola ngoko iyo ilinasusu iyo igajilishaga tamu mpaga giguta, haho itali iyoyi ugulya. Ingoko yiniyo igajidilililaga tamu isusu jayo, huna yalya nayo ahanuma.

Ulusumo lunulo lugatumamilagwa kubhabyaji abho bhagabhalishaga, na gub’alela chiza abhana bhabho. Ili nghana gitumo dugabhonelaga umuwikaji wize bho bhuli lushigu, igiki, ingoko iyo ilina susu, igatucholelaga ijiliwa utususu toyo, bho nduhu ugulya tamu iyoyi. Alilomela, UPadri Joseph G. Healey, umujitabho jakwe ijo jihayile, “KUENEZA INJILI KWA METHALI.” “Gutananya nhulu ja wiza bho sumo.” Uk. 34.

Abhasukuma, bhagatumilaga ulusumo lunulo umuguzenga nholo ya gwifunya jisambo kunguno ya bhanhu bhangi, nonono abhobhadidulile. Ukujigemelo ijawiza, ija guitimija iyiniyo, ni ngoko iyoigajilanghanaga isusu jayo ijo jidamanile ugulimila ilishinu.

Ubhulangwa ubhutale umu lusumo lunulo bhuli “bhulanghani ubho bhalinabho abhabyaji ukubhana bhabho.” Ingoko guti mayu, igacholaga makanza gose ijiliwa ja gujilisha isusu jayo. Amakanza ayo ikomile gupandika nulu lishinu, idalilyaga, aliyo igalilekaga kugiki isusu jayo jigalilye.

Ingoko yiniyo, igizunilijaga duhui aho isusu jayo, jamalaga ugulya. Ulu jumala gwituta isusu, huna nu mayu ojo ng’wunuyo, agicholegaga ginhu ja gulya ng’winikili.

Umyaji ng’unuyo agalekaga ugwiiganikila ng’winikili tamu, mpaga ulu yujiganikila tamu isusu jayo.

Inhungwa yiniyo iya ngoko, ilijigongwa numa nu lusumo ulo luhayile giki, “Uli ng’wana o mbata, ib’egejage ng’winikili.”

Ulusumo lunulo, lulilanga mingi ukubhabyaji. Ili milimo yabho, ugubhalanga abhana bhab’o bho gub’inha bhugota, gubhasomisha, na gub’inha nhungwa jawiza, jiliwa, myenda na yingi mingi.

Ijinaguitimija iyiniyo ukubhana bhabho, guli nimo go bhabyaji uguleka nhungwa guti ja gung’wa walwa wingi, guzwala majizwalo ga mahela mingi, na gangi ayo gikolile na genayo.

Ubhulingisilo bho gwita giko, ili kihamo na golecha bhutogwa bhobho ukubhana bhabho na kubhose abho bhadidulile umuwikaji bhobho, abho bhalilomba wambilijiwa.

Bhadulile ugubhalela chiza abhana bhabho bho gugaleka amatumiji ayo gadigalazima kugiki bhatimije unimo gogubhadilila abhana bhabho, mpaga nabho bhakule bhali na nhungwa ja wiza.

Ijinagongeja, ulusumo lunulo lulilanga bhanhu higulya ya kuleka wimi ng’holo bhogwidilila bhoyi duhui, aliyo, bhabhadilile abhobhalilomba wambilijiwa. Inhungwa guti yiniyo, idulile gwenha wizang’holo bho gubhalela chiza abhana bhose abha muchalo, bho nduhu gulola igiki, uyo aling’wana ong’wa nani, nulu alifumila ha kaya iliginehe.

SWAHILI: KUKU MWENYE VIFARANGA HAMEZI FUNZA (NYUNGUNYUNGU)

Chanzo cha methali hii kilaangalia kuku mwenye vifaranga ambaye huhakikisha kwamba vifaranga wamwepata chakula, kabla ya yeye mwenyewe kula. Kuku huyo huwajali kwanza wale watoto ndipo anakula na yeye mwenyewe baadaye.

Methali hiyo hutumika kwa wazazi ambao huwalisha, na kuwatunza kwa kuwalea vizuri watoto wao. Ni kweli kama tunavyoona katika maisha yetu ya kila siku, kwamba, kuku mwenye vifaranga huwa anawatafutia watoto wake chakula bila kula yeye mwenyewe kwanza. Aeleza Pd. Joseph G. Healey, kwenye kitabu chake kisemacho “KUENEZA INJILI KWA METHALI.” uk. 34.

Wasukuma hutumia methali hiyo katika kujenga moyo wa kujitolea sadaka kwa ajili ya wengine hasa wale wasiojiweza. Mfano mzuri wa kutekeleza hilo ni kuku ambaye huwatunza watoto wake wachanga, ambao hawawezi kumeza mdudu. Mandhali kuu ya methali hiyo ni “Utunzaji walionao wazazi kwa watoto wao.”

Kuku kama mama, hutafuta daima chakula ili kuwalisha vifaranga vyake. Wakati apatapo chakula, kama vile mdudu, hamli lakini humuacha kwa ajili ya watoto wake.

Kuku huyo kuridhika tu baada ya vifaranga vyake kula. Baada ya watoto wake kushiba, basi ndipo naye mama huyo huchukua kitu fulani kwa ajili yake mwenyewe.

Mama huyo huacha kujifikiria mwenyewe kwanza, badala yake huwafikiria kwanza watoto wake. Tabia hiyo ya kuku huenda kinyume na methali ya kisukuma isemayo, “Uli mwana o mbata ib’egejage.” Maana yake, “wewe ni mtoto wa pata, jitegemee mwenyewe.”

Methali hiyo, hufundisha mengi kwa wazazi. Ni wajibu wao, kwa mfano, kuwahudumia watoto wao kwa kuwapa mahitaji ya afya, elimu na tabia nzuri, chakula, nguo na mahitaji mengine.

Ili kutimiza majukumu hayo kwa watoto wao, ni muhimu kwa wazazi kuacha tabia ya kujishughulisha na mambo fulani katika maisha yao, kama vile, kunywa bia nyingi, kuvaa nguo za gharama kubwa, nk. Lengo la kufanya hivyo, ni pamoja na kuutekeleza upendo wao kwa watoto wao na kwa wale wanaohitaji msaada wao, kwa kuwatunza. Wataweza kuwalea vyema watoto wao kwa kuacha matumizi yasiyoyalazima ili walitekeleze jukumu la kuwajali zaidi watoto wao kwa ajili ya kuwawezesha kukua katika maadili mema.

Zaidi ya hayo, methali hiyo hufundisha watu juu ya kuacha ubinafsi kwa kuwajali wahitaji katika jamii. Tabia kama hiyo huweza kuleta ukalimu wa kuwalea watoto wote pale walipo bila kujali kwamba, mtoto fulani ni wa nani, au anatoka kwenye familia gani.

ENGLISH: THE HEN WITH BABY CHICKS DOESN’T SWALLOW THE WORM.

Sukuma ( Tanzania) Proverb


BACKGROUND, EXPLANATION, MEANING AND EVERYDAY USE

An inspiring Sukuma proverb in Tanzania on sacrifice and self-denial is The hen with baby chicks doesn’t swallow the worm. Its main theme is “Parental Care.” The mother hen is constantly looking for food to feed her chicks. When she does find some food, for example a worm, she doesn’t eat it but leaves it for her chicks. Only after the chicks have eaten and been satisfied will the mother hen take something for herself. In contrast to the hen, the mother duck doesn’t provide for her ducklings. She let’s them fend for themselves. See the Sukuma proverb Uli ng’wana wa mbata ibegejage (You are the child of a duck; take care of yourself).

Similar African proverbs are When a woman is hungry she says: “Roast something for the children that they may eat” (Akan, Ghana). No matter how skinny, the son always belongs to his father (Galla, Ethiopia). The cows never run away from her calves (Bemba, Zambia). The porcupine lovingly licks her spinney (thorny) offspring (Oromo, Ethiopia). The child who stays near his or her mother does not fall into the trap (Chewa, Malawi/Zambia). The mother hen does not break its own eggs (Swahili, Eastern Africa). The umbilical cord and strap in which the cord is wrapped is like mother and child (Ganda, Uganda).

Parents can learn much from this proverb. It is their obligation to care for their children by providing what is necessary for their health, education and right conduct — food, clothing and other needs. To fulfill their obligations to their children, it is necessary for parents to be self-sacrificing and forego certain things in their lifestyle, for example, excessive beer drinking, wearing expensive clothes, etc.

An important aspect of African proverbs is their participatory nature that fits in very well with relationship and community values. Sometimes a preacher or teacher gives the first half of the proverb and the congregation or audience responds with the second half: Unity is strength…division is weakness. The hen with baby chicks…doesn’t swallow the worm. The second half is the advice that the speaker wants the audience to accept so he or she “maneuvers” the listeners so that the words come from their own lips.

146. LUKANDO KANDO LO NG’WANA MBATI WISANYA JAKWE

Research sponsored by: Don Sybertz, with special thanks to Rev Joe Healey (African Proverbs, Sayings and Stories)

Imbuki ya kahayile kenako ilinola munhu uyo agikalaga na lukando kando na adakangilwe mhayo gose gose, kulo giki wimanile igiki alinajo ijikolo. Ijikolo jinijo jili giti ng’ombe, hela, malale, na manumba.

Giko lulu, umunhu ng’wunuyo agikalaga wimanile igiki nulu agapandika mayange, nduhu amakoye nguno agwigunana bho jikolo jakwe. Huguha giki, ung’wenuyo wisanije jikolo jakwe umuwikaji bhokwe.

Gashinaga lulu, akahayile kenako kagalenganijiyagwa kuli munhu uyo wisanije jikolo jakwe umuwikaji bhokwe. Ung’wunuyo adakangagwa kulwa nguno ya jikolo jinijo ijo ajisanije.

Akahayile kenako kadulanga higulya ya kuleka inhungwa ija bhudoshi umukikalile kise. Tub’ize na nhungwa jawiza ijagudambilija gwikala nab’umo na b’igisu, kunguno dudina ginhu ijagudosela. Idichiza ugudosela majikolo ga musi ng’wenumu, kunguno gose agenayo galab’ita.

KISWAHILI: KUJIDAI DAI KWA MWANAFURANI ATEGEMEA CHAKE.

Chanzo cha msemo huo kinamwangalia mtu ambaye huwa na tabia ya kujidai maishani mwake. Mtu huyo hatishwi na neno lolote, kwa sababu ya mali zake anazozitegemea. Mali hizo ni kama ng’ombe pesa, mashamba na majumba.

Hivyo basi, mtu huyo huwa anajiamini kwamba, hata kama akipata matatizo, atazitumia mali hizo katika kutatua matatizo hayo. Ndiyo kusema kwamba, mtu huyo hutegemea mali zake maishani mwake. Hujiona yeye kuwa hawezi kuhangaika, kwa vile atatumia mali hizo katika kutatua matatizo hayo.

Kumbe basi, msemo huo hulinganishwa kwa mtu ambaye hutumainia mali zake maishani mwake. Mtu huyo huwa hatishwi na kitu kwa sababu ya mali zake hizo anazozitegemea.

Msemo huo hutufundisha juu ya kuacha tabia yenye majivuno ya kuzarau wengine maishani. Badala yake tuwe na tabia njema iwezayo kusaidia katika kuishi maisha yenye umoja na wenzetu, kwa sababu hatuna cha kulingia au kujivunia. Ndiyo kusema kwamba, siyo vizuri kulingia mali za hapa duniani kwa sababu hizo zote zitapita.

ENGLISH: BOSTING ONESELF OF SOMEONE HE/SHE HINGES ON HIS/HERS

The source of the overhead adage looks at someone who has a tendency of expressing something to others by boasting himself/herself in life. He/she is not satisfied with any word, because of his/her own dependence on oneself. Such person has assets are like cattle, farms, and parks.

Hence, he/she is convinced that, even if he or she gets in trouble, he/she will use the resources to solve those difficulties. That is, such person depends on his/her possessions in his or her life. He/she does not feel that he/she can face hitches, since he/she will use those resources to solve them.

Otherwise, the overhead aphorism is likened to a person who trusts his/her wealth in his/her life. Such person is overwhelmed by the reason of his/her dependent possessions.

Such proverb imparts people about stopping boasting approaches in their lives. They should not depend on what they possess by putting aside their haughty behavior to others in life.

Rather, they should have a helpful assertiveness that can help them in living a peaceable life with their fellows. They have no reason to boast themselves in front others. That is, it is not noble to consider physical belongings on earth as givers of all solutions to hitches of human beings.