102. Mayu Njomba Na Ng’wanokwe

Collected by: Don Sybertz,

With special thanks to Rev Joe Healey  (African proverbs,Sayings and stories)

Jaliho chalo jimo umo wikalaga munhu na nke okwe. Bhanhu bhingi bhagantogwa unke okwe ku kajile kakwe ka wiza nihanga lwakwe isumba. Uwikaji bho bhanhu abhabhili bhenobho bholi wiza na bho nduhu jika jose jose.

Unhimo gobho ugutale guli ilima, kihamo na nhimo uyo, abhanhu bhenabho bhasugaga mitugo na, hangi bhali na nhimo go bhulingi umu makanza malebhe aga ng’waka.

Umayu agaja kungunda gujulimila, ungoshi agaja ng’wipolu gujulinga. Bhuli lushugu oshokaga ahakaya na nyama na yagutosha gulila. Ku yiniyo, numba yabho idagaiwe jiliwa ja nyama nulu kamo.

Lushugu lumo dilu, bhabha agafuma guja gujulinga kudi na kadijile kakwe. Agalinga na gubhulaga nyama, aho obhiza alishoka ku kaya yake, agatung’wana na Shimba umunzila.

Ku bhuhodari bhokwe agikenya ni shimba yiniyo kwi kanza lilihu. Shimba igaminya na gung’witila malonda mingi umumili. Aliyo ku bhuhodari bhokwe umunhu ng’wunuyo agadula gwibhulaga ishimba yiniyo. Mininga mingi gagafuma, mpaga agaduma uguja, agaduma mpaga uyoganya. Agachola lwande bihi na henaho wilaja na gulwala.

Unke okwe aho obhona giki mhindi yingila na ngoshi okwe adigelaga agabhiza na mashaka, ubhitana abhazenganwa na gubhawila inhulu ja ngoshi okwe.

Bhanhu pye bhagikuminga bhandya gunchola. Bhagafuata inzila iyo oyibhitilaga bhuli lushugu. Aho bhashiga aho aliwikeneja ni shimba, bhandya gubhona mhengho ja mininga, bhadasegenelile, bhibhona ishimba ilalile umimba goyo ha lwande na nzila.

Bhagiyegela ku bhobha, bhaliganika giki ili mhanga. Aho bhayiyoganija ishimba igendelea kulala du na idibhakilile, nose bhumana igiki yali ichile.

Hali yiniyi igabhatinbya ngholo, bhagandya gunchola ung’wichabho. Hamhelo hadoo ya shimba yiniyo bhagansanga ung’wichabho ali nsatu gete. Aho bhagema ugunyombya, agaduma ugubhashogeja mhayo.

Bhagamhucha gunchala kuli nfumu. Unfumu agikomeja gunhagula, aliyo agaduma. Umunhu ng’wunuyo nu lushugu lunulo agazumalika. Unke agasunduhala noi na agalia ku jisoji jitale.

Ijililo jakwe jigakula ku nguno agalekwa alinchilwa umu hali ya bhudito. Ku nguno ya bhusunduhazu bhunubho, unkima ng’wunuyo agaduma uguyomba na munhu oseose.

Abhazenganwa bhagagema ugunyombya aliyo he! Adayombile hangi, bhuli ikanza aho ohayaga gulomba ginhu jilebhe otumilaga makono bho ishara du. Mpaka aho wifungula ng’wana okwe ngosha adayombile na munhu oseose nulu adayombile mhayo gose gose.

Wandikala ilina lwa ng’wanokwe agang’witana Nhekwa (mpina). Mpina agalanghanwa mpaga ubhiza ntale. Aho oshikila ikanza lwa kusoma shule, agachalwa agasome kihamo na bhana abhangi abho bhalibha mzengo gunuyo.

Agasomishiwa na gulipilwa ada na mayu okwe ku nguno ya ng’wa mayu ng’wunuyo ya gulugala uguyomba, aginhiwa lina lwa mayu njomba. Bhuli uyo agahaya gunomba ginhu, otongejaga lina lwa mayu njomba…Umayu ng’wunuyo agikala wikaji bhokwe kudi munhu ungi oseose. Ijika jakwe jali gukija guyomba du. Ung’wanokwe ulu ohaya ginhu otumilaga ishara du.

Bhuli lushugu aho otung’wana na bhiye ukushule bhanomelaga mihayo mingi higulwa bhamayu bhabho. Bhangi bhagahaya, mayu aganibhuja mambo mbalimbali ayo dugilanga ukushule, nagabhabhila pye na bhagayega noi.

Adamanile inguno iyo yang’wita umayu okwe abhize njomba. Bhuli ikanza aho agalomelwa ijenheleja ja ng’wa mayi okwe gubhiza na jika jinijo adishangile na guzunya gete.

Mpina ohayaga giki umayu okwe oladahayaga du uguyomba nawe, hangi wiganikaga giki umayu okwe adantogilwe. Bhuli ikanza aho oshoka gufuma kushule wikalaga na bhupina, na oladinabhuyegi nulu hado. Umayu unjomba ningiki obhizaga adayombaga, aliyo agagema kung’wolekeja ung’wana okwe hali ya bhuyegi. Ung’wanokwe agaduma uguimana ihali ya ng’wa mayu okwe.

Lushugu lumo umpina agiganika na gwiyangula giki hambohambo gucha gukila ugwikala umu hali ya jina chiniko. Aho wiganika noi agahaya gwinija, aliyo agabhona idichiza, halafu agagubhona nti nhihu na hangi gutale noi uyo golibihi na lilonga lilihu noi.

Agagulola unti gunuyo agabhona giki gusoga noi. Bhasi agiyangula gugulinha na halafu gwiponya mulilonga gufuma kwigulwa yaho. Aho agulinhaga, abhiye bhagamona kulwa nguno yali mhindi na pye bhalibhashokile kaya gufuma kushule. Hangi ku bahati ya wiza unti gunuyo guligudikule sana gufuma ku nzila iyo bhaibhitilaga, bhagamuja, “Mpina, ulita ki umunumo nti?” Umpina agashosha ku jilaka ja bhukali, “Nalihaya gwiponya mulilonga na gucha.”

“Kulwa nguno ki?” Bhagamuja. Ushosha, “Umayu one adanitogilwe, bhuli hene aho nahaya gung’wila ya kushule, guti umo bhalitila abhichane, adushoshaga ginhu, aliyo gwidika bho ntwe du. Ihali yiniyo ilinidacha noi, ihaha nalihaya nibhulage du.”

Abhiye bhagibhakila bhandya gushoka kuja gujung’wila ung’walimu obho. Ung’walimu oliatali ng’widalasa alimalija gusahihisha milimo ya bhana. Oli atali uguja ikaya, “jigela kiyi bhaning’wi?” Agabhuja.

Abhana bhanabho bhagang’wila, giki umpina ulinhaga munti nhihu alihaya gwiponya ng’wikolongo ache. “Nibhuli alihaya gwita chiniko?” Agabhuja. Oyombaga angu opelanaga kulwa nguno umayu okwe adantogagwa, adahayile uguyomba nawe. “Lo! Lo! Yikoye ili, nahene dujagi wangu wangu,” ung’walimu agayomba na kunu alihangaika ku bhobha na wasiwasi.

Habhali jigabhitiwa wangu wangu kubha ng’walimu bhose, ng’walimu úntale na bha ng’walimu bhiye, kihamo na bhana aho bhigwa, bhagapela bho wangu wangu noi bhajile ku nti gunuyo.

Aho bhashika ahenaho bhagabhasanga bhanhu bhingi noi bhikumingaga na bhuli umo obho olakalalile miso gwigulwa ya nti. Ung’walimu agishepeleja mpaka agashiga aha ishina lwa nti. Adegelile sana kulwa nguno ililongo linilo lwalilwagohya.

Ahasi ya lilonga linilo galihoi mawe mingi noi na gali mugi sana. “Mpina hambohambo ikaga wangu wangu ng’wanone,” ng’walimu okwe agang’wikumbilija.

Unene nadikaga nulu hado, niyangulaga gucha, na lelo hi nhalikilo yane. “Ehe, nalina ukunuko nti kugiki uniwile ilikoye lwako?” Ulu ulina du, unene niponya haho na haho! Hambo hambo ukije ugulinha, mpina agashosha.

Ung’walimu ng’wunuyo agikanika wangu wangu, agabhatuma bhana wangu wangu kujung’witana umayu okwe Mpina. Abhana bhanabho bhagapela  sana, bhagashika bhaganomela umayu njomba, inhulu jose. Nanghwe adadilile, aginga lukangala lumo.

Aho oshika ahenaho, agalangamila kwigulwa agamona ung’wana okwe, umpina. Amiso gabho aho galumana umayu njomba agalila jisoji, ningeki agamona Mpina, adayombile mhayo gosegose.

“Aha! Mayu nubhe wiza, ilelo ugwibhonekeja lufu lone guti umo ugibhonekeja ulufu lo ng’wa bhabha one,” Mpina agang’wila umayu okwe ku bhupina.

Umayu njomba adavumiliye, “Ng’wa—Ng’wa—na-na—ng’wanone, ika—ika—ikaga.” “Lo! Umayu njomba aliyomba,” abhana abhangi ahenaho hasi ya nti, bhashangilia ku yomba ningi. “Mayu uliyomba?” Mpina agabhuja ku bhuyegi. “Ehe, nalikulomba wike wangu wangu duje kaya.” Mayu ihaha nagwika wangu wangu.

“Unene nadufumula hangi.” Umayu unjomba, aganyegela u Mpina. U Mpina aho wigwa ilaka lwa mayu okwe, ku wangu wangu lukangala lo gwandya agika wangu wangu.

Aho oshika ahasi agampelela na gunkumbatila umayu okwe na kunu jisoji jilidika. Umayu okwe aganfumuja na bhagaja bhose kukaya yabho na bhuyegi. Bhanhu bhose bhagabhona ja gukumya ja ng’wa Mulungu. Gwandija lushugu lunulo Mpina agikala nu mayu okwe guti bhiye.

Kiswahili: Mama Bubu Na Mwanawe

Kulikuwako na  kijiji kimoja alichoishi mtu na mkewe. Watu wengi walimpenda mke wake kwa tabia yake nzuri na pia kwa uzuri wake wa sura. Maisha ya watu hawa wawili yalikuwa mazuri na yasiyo na kasoro yoyote.

Kazi yao kubwa ilikuwa ni kilimo, pamoja na kazi hiyo watu hawa walifuga wanyama na pia walishughulika na kazi ya kuwinda katika nyakati fulani za mwaka.

Mama anapokwenda shambani kupalilia, mumewe alikwenda mwituni kuwinda. Kila siku alirudi nyumbani na nyama ya kutosha kwa kitoweo. Kwa hiyo nyumba yao haikukosa chakula cha nyama hata mara moja.

Siku moja asubuhi Baba alitoka kwenda kuwinda kama kawaida yake. Aliwinda na kuua mnyama, alipokuwa anarejea nyumbani kwake, alikutana na Simba njiani. Kwa uhodari wake alipigana  na Simba yule kwa muda mrefu. Simba alimuumiza na kumtia majeraha mengi mwilini. Lakini kwa uhodari wake mtu yule alifanikiwa kumuua Simba yule. Damu nyingi zilimtoka hata akashindwa kwenda, alishindwa pia hata kupiga kelele, alitafuta mahali karibu na pale akajilaza na kuugua.

Mkewe alipoona kuwa jioni iliingia na Bwana wake hakuonekana alijawa na hofu akaalika majirani na kuwaeleza habari za mumewe. Watu wote walikusanyika wakaanza kumtafuta.

Waliifuata njia aliyokuwa akiitumia kila siku, walipofika mahali alipokuwa akipigana na Simba, walianza kuona alama za damu, na punde tu wakamwona Simba amekufa kando ya njia. Walimsogelea kwa woga, wakidhani kuwa yu hai. Walipompigia kelele Simba aliendelea kulala tu na wala hakushituka, mwisho walitambua kuwa amekufa.

Hali hii iliwatia moyo wakaanza  kumtafuta mwenzao. Kando kidogo ya Simba yule walimwona mwenzao yuko hoi kabisa. Walipojaribu kumsemesha, alishindwa kuwajibu neno. Walimbeba wakampeleka kwa mganga wa jadi.

Mganga alijitahidi kumtibu, lakini alishindwa. Na yule mtu siku ile ile akafariki. Mkewe alisikitika sana na kulia kwa machozi  makuu. Kilio chake kiliongezeka kwa sababu aliachwa mjane katika hali ya uja uzito. Kwa ajili ya huzuni zile, yule mwanamke alishindwa kusema na mtu yeyote.

Majirani walijaribu kumsemesha lakini wapi! Hakusema tena, kila alipotaka apewe kitu fulani alitumia ishara tu. Hata alipojifungua mtoto  wake wa kiume hakusema na mtu wala hakusema neno lolote. Aliandika jina la mtoto wake akamwita Mkiwa.

Mkiwa alilelewa mpaka akawa mkubwa. Alipofikia makamo ya kusoma shuleni, alipelekwa kusoma pamoja na watoto wengine waliokuwa wakitoka katika kijiji chao.

Alisomeshwa na kulipiwa ada na mama yake, kwa kuwa yule mama alifunga kusema, alipewa jina la mama bubu. Kila aliyetaka kumwomba kitu alitanguliza jina lake na kusema, mama bubu, naomba….

Mama yule aliendesha maisha yake kama mtu mwingine yeyote, kasoro yake kubwa ilikuwa ni kutosema tu. Mtoto wake alipomtaka kitu alitumia ishara tu.

Kila siku alipokutana na wenzake shuleni walimweleza mambo mengi kuhusu mama zao. Wengine walisema, mama aliniuliza mambo mbalimbali tuliyojifunza shuleni, nilimweleza yote na alifurahi sana.

Mkiwa hakujua sababu iliyomfanya mama yake awe bubu. Kila alipoelezwa kisa kamili cha kasoro hiyo hakuridhika wala hakuamini kabisa. Mkiwa alidhani kuwa mama yake hakutaka tu kuzungumza naye, pia alidhani hakupendwa na mama yake.

 Kila aliporudi  kutoka shuleni alikuwa mwenye huzuni na asiye  na raha hata kidogo. Mama bubu ingawa hakuwa anasema, lakini alijaribu kumwonesha mtoto wake hali ya furaha, mwanawe alishindwa kutambua hali ya mama yake.

Siku moja Mkiwa aliwaza na kukata shauri kuwa heri kufa kuliko kuishi katika hali ya namna ile. Baada ya kufikiri sana alitaka kujinyonga, lakini akaona si vema. Baadae aliuona mti mrefu na tena mkubwa sana uliokuwa karibu na genge refu sana.

Aliutazama mti ule akaona kuwa ni mzuri sana. Basi alikata shauri kuupanda na halafu kujitupa gengeni toka juu yake.  Alipokuwa anaupanda, wenzake walimwona kwa sababu ilikuwa jioni na wote walikuwa wanarudi nyumbani kutoka shuleni. Tena kwa bahati nzuri mti ule haukuwa mbali sana kutoka njia waliyokuwa wakipita, walimuuliza,  “Mkiwa, unafanya nini humo mtini?” “Nataka kujitupa gengeni na kufa.” Mkiwa alijibu kwa sauti  ya ukali. “Kwa sababu gani?” Walimuuliza, “Mama yangu hanipendi, kila ninapotaka kumweleza mambo ya shuleni, kama mnavyofanya wenzangu, hajibu kitu bali huitika kwa kichwa tu. Hali hii inaniudhi sana, sasa nataka nijiue tu.” Alieleza.

Wenzake walishituka wakaanza kurudi kwenda kumwambia mwalimu wao, mwalimu alikuwa bado yungali darasani anamalizia kusahihisha kazi za watoto. Alikuwa bado  hajaondoka kwenda nyumbani, “shauri  gani vijana?” Aliuliza. Watoto wale walimweleza, “Mkiwa amepanda mti ule mrefu anataka kujitupa  gengeni afe.” “Kwa nini anafanya hivyo?” Mwalimu aliuliza. “Amesema ati amekasirika kwa sababu mama yake hampendi, hataki kusema naye.” Watoto walieleza. “Lo! Lo! Hatari hii, haya twendeni upesi,” mwalimu alisema na huku akihangaika kwa woga na wasiwasi.

Habari zilipitishwa upesi upesi kwa walimu wote, Mwalimu mkuu, walimu wenzake pamoja na watoto waliposikia, walikimbia kwa haraka sana kuelekea kwenye mti ule.

Walipofika pale waliwakuta watu wengi sana wamekusanyika na kila mmoja wao alikuwa kakazia macho juu ya mti. Mwalimu alipenyapenya mpaka akafika shinani mwa mti, hakusogea zaidi maana genge lile lilikuwa linatisha.

Chini ya genge lile palikuwa na mawe mengi sana tena yenye ncha kali sana, “Mkiwa tafadhali shuka haraka mwanangu,” Mwalimu wake alimsihi. “Mimi sitashuka hata kidogo, nimekata shauri la kufa, na leo ndiyo mwisho wangu.” Mkiwa alijibu. “Je nipande huko mtini ili uniambie shida zako?” Mwalimu aliuliza. “Ukipanda tu,  mimi nitajitupa mara! Afadhali  usipande.” Mkiwa alijibu.

Mwalimu yule hodari alifikiri upesi, akawatuma watoto haraka kumwita Mama yake Mkiwa. Watoto wale walikimbia sana, walipofika walimweleza mama bubu habari zote.

Naye hakuchelewa, aliondoka mara. Alipofika mahali pale, aliangalia juu akamwona mtoto wake Mkiwa, macho yao yalipogongana Mama bubu alilia machozi, ingawa alimwona Mkiwa, hakusema neno lolote.

“Aha! Mama nawe umekuja, leo utashuhudia kifo changu kama ulivyoshuhudia kifo cha baba yangu,” Mkiwa alimwambia Mama yake kwa uchungu. Mama bubu hakuvumilia, Mwa- – – – Mwa- – – -na – na- – mwana- – ngu, shu – – shu- -shuka. “Lo! Mama bubu anasema,” watoto wengine pale chini ya mti walishangilia kwa kelele nyingi. “Mama unasema?” Mkiwa aliuliza kwa shauku, “ndiyo ninakuomba shuka haraka twende nyumbani.” Mama bubu alisema. “Mama sasa nitashuka haraka.” Mkiwa alisema.

“Mimi sitanyamaza tena.” Mama bubu alimhakikishia Mkiwa. Mkiwa aliposikia sauti ya Mama yake kwa haraka mara ya kwanza alishuka haraka. Alipofika chini alimkumbatia mama yake na huku machozi tele yakimtoka, Mama yake alimtuliza na wakaenda wote nyumbani kwa furaha. Watu wote waliona maajabu ya Mungu. Tangu siku hiyo, Mkiwa aliishi na mama yake kama wenzake.

mozambican-women

ENGLISH: THE DUMB MOTHER AND HER SON

There was one village where a man lived with his wife. Many people loved his wife for her good conduct and also for her beauty of shape. The lives of those two people were good and free from any defect.

Their main occupation was farming. Together with that, they raised animals. They were also involved in hunting activities at certain times of the year.

When the mother went to the garden for weeding, her husband went to the forest for hunt. Every day he came home with enough meat as relish. Their house never missed meat.

One morning, the man went out for hunting as was the custom. He hunted and killed some animal. On his way home, he met a lion. He bravely fought with the lion for a long time. The lion hurt him and caused him many wounds in the body. But, with great courage, the man managed to kill the lion. A lot of blood gushed out of his body until he could not walk. He could not even shout. He found a place nearby where he lay down and fell seriously ill.

As the evening approached, his wife saw got filled with fear.  Her husband was nowhere to be seen.  She decided to seek assistance from neighbors to tell them that she could not know her husband’s whereabouts. Many people were gathered and started to look for him.

They followed the way that he used every day. When they came to the place where he was fighting with the lion, they could see blood stains, and soon they saw the lion lying dead along the way. They came to it in fear, thinking that it could alive. When they shouted at the lion and got no response, they confirmed that it was dead.

This encouraged them to continue looking for the man. A short distance from the lying lion, they saw him lying. He was very weak. When they tried to speak to him, he failed to answer a word. They took him to a traditional healer.

The healer tried to treat him, but he failed. Eventually, the man died. His wife was full of grief and sadness.  She cried madly. Her cry was intensified by the fact that she was left a widow in pregnant state. Because of grief, the woman failed to speak to anyone.

Neighbors tried to talk to her but in vain. She did not talk again. Every time, she wanted something, she used signs. Even when she gave birth to her son, she did not speak to anyone. She wrote the name of his son and called him Mkiwa.

Mkiwa grew up until he became big. When he started going to  school, he was in the company of other children from the village.

Mkiwa’s education expenses were paid for by his mother.  Since Mkiwa’s mother could only scream and not speak, he was named  the dumb mother. Everyone who wanted to ask for something from her, had to address her as, “Dumb mother, I ask….”

Mkiwa’s mother lived just like anyone else. Her only defect was remaining silent. When her child wanted something, he used signs.

Every day, when Mkiwa met his schoolmates,  they told him many things about their mothers. Some said, their mother asked them  about the things they had learned at school.  They also said that they narrated to their mothers what they had learned at school and their mothers were very happy.

Mkiwa did not know the reason why her mother was mute. When he was told a full story of what had happened as to make his mother mute, he was neither satisfied nor did he really believe it. Mkiwa thought her mother just wanted not to talk to him. He also thought his mother did not love him.

 Every time he came home from school, he was sad and unhappy. The dumb mother still did not say, but tried to show her child a happy state face. Her son failed to recognize situation in which  his mother was.

One day, Mkiwa decided to commit suicide rather than to live in such a situation. After thinking a lot about the matter, he made a resolution that he wanted to kill himself.  As he walked around, Mkiwa saw a large and tall tree that was close to sharpen pointed stones.

He looked at the tree that he thought was very good for his purpose. So he decided to climb it and in order to throw himself out of it. When he was climbing, his friends saw him because it was evening and they were all going home from school. Luckily, the tree was not very far from the road, they asked, “What are you doing in the fig tree?”  “This situation makes me very sad, I have decided to kill myself and this is what I want to do now.” He explained. “Why?” they asked him. “My mother does not love me, every time I want to talk to her as you do to your mothers, she does not answer anything. She only nods. This situation has made me to be fed up. I now only want to kill myself.” He explained.

His fellows were shocked and went back to school to tell their teacher. Luckily, the teacher was still in the class marking children’s exercise books. When he saw the pupils, the teacher askedwhat had brought them back. . The children told him, “Mkiwa has climbed that tall treelong tree he wants to throw himself down and die.” “Why does could he do that?” asked the teacher. “He says he is angry because his mother does not like him. She does not want to talk to him.” The children explained. “Oh!  This danger, we should go quickly”,the teacher said and whispering to fear and anxiety.

The news was quickly passed on to all the teachers, the head teacher, his colleagues and the children heard, they ran very fast towards the tree.

When they got there, they found so many people gathered and each one was staring at the tree. When the teacher saw it, he forced the way until he reached the tree. He did not move any more because the pointed stones were was terrifying.

“Mkiwa, please, please come down quickly, my child”, the teacher begged Mkiwa. “I am  not going down. I have decided to die, and today is my end.” “Should I climb the tree  for you to tell me your problems?”, asked the teacher. “If you climb, I will throw myself! You shouldn’t go.” He replied.

The teacher thought quickly, and he sent the children quickly to call Mkiwa’s mother. The children went quickly. When they arrived at Mkiwa’s mother, they told her all the news.

She did not delay, she left immediately. When she got to that place, she looked up and saw his son Mkiwa. Their eyes met. The mother started crying. All this time, she did not say anything.

“Ah! Mother, I can see you have come. Today you will witness my death as you witnessed the death of my father,” he said to her dumb mother bitterly. The dumb mother did not tolerate, ‘Mwa- – na –na- – – Mwa – –nangu’ (My son, my son)’. Then the dumb mother said. The other children under the tree cheered with a lot of noise. “You dumb mother, you can speak?” Then she asked with enthusiasm, “Yes, I beg you to come down and let us go home.” “Mother I will soon come down.” Mkiwa said.

“I will not keep quiet again.”, Dumb mother confirmed to Mkiwa. When Mkiwa heard the voice of her mother speaking, he quickly came down. When he came down he hugged his mother and with tears of joy flowing from him, he went home with his mother. All the people who were around, regarded what they witnessed as the wonders of God. Since that day, Mkiwa lived with her mother as his fellow pupils did with their mothers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.