16. Jigano Ja Bhalogi

Collected by: Don Sybertz,   Scanned by: Cephas Yao Agbemenu

With special thanks to Rev Joe Healey (African proverbs,Sayings and stories)

Yaliho kaya imo yalina nyanda, akakula na bhagantoja. Aho bhang’wenha ung’winga ikaya yeniyo ikaikala igulyaga nyama bhuli lushiku. Noze ung`winga umuja uninabhukwi, igete mayu bhuli lushiku dugulya bhonyama ugafunyaga mahe? Uninabhukwi unshogeja giki, ng’wanone ulitogwa gumana uko nagajifunyaga? Ng`winga okwe agazunya ng`hana mayu.

Ung’winga okwe ung’wila ulinang’holo? Agayomba ehe. Ulu bhulile ubhujiku nagwiza nagusole duje uko nagajisolelaga. Nang’hana aho bhujiku wila ng’hana akagikulu kubhuka habhulili kigaluchaga kabhizaga katunge kubabana kubhitila mng’hengeleji kukamisha, mayu bhukaga lulu duje.

Kumila bhugota ubhiza nang’hwe tunge. Kung`wila zugu nagwibhale. Wibhalwa kungongo bhugadamhila mbiti imo bhubhuka bhuja kulubhuga lobho.

Aho bhashika halubhuga lobho ungikulu ng’wene oling’wenyekiti. Abhalogi aho bhashika agandya kufula mhembe pye abhana ndimu bhuiza bhagupelaga, mbiti, mbiti milulu, jidivi pye indimu. Aho bhikuminga bhandya kwibhuja ing’holo indonu hee?

Ng`wambati, bhandya kwituma, ubhebhe mbiti jaga ing’wambati ugapule ing’holo, aho bhashiga ungikulu nu ng`winga, ung’winga agaling’hyiwa kwigulya ya nkuyu ukunu wibhalile nu ng`wanokwe. Ukwigulya kwene akandya kusubhala ahasi akasubhala kanamhala kulangamila nani aliho ukwigulya kwene? Akagikulu kuyomba ung’wene ngeni wane. Chene witogagwa imilimo yise, bhaganjana hagati ya malogi bhebhe mayu ogutogagwa unimo gwise? Agashosha ayee, nagutogagwa, bhagamuja, ugudinha ki, umayu agashosha nagung’winha ung’wanone.

Akaninabhukwi kulema, yaya ung`wizukulu nawichimage nkundi. unkima ng’wenuyo ushosha nahene nagung’winha umayu wane, pye abhalogi bhutula maganza bhuyomba otungilija mayu.

Bhalogi aha makanza bhalibhina bhimbaga lyimbo liligiki; Ukenga, ukenga, ulola ukalalila Unyesha, unyesha, usula aho bhamala ijigasho jabho bhagamuja ugudinha bhoginehe?

Umayu ng’wenuyo akayomba, ima lulu aing’we bhalogi bhandya kuntongela inzila ya gung’wenha unina nulu gumulaga. Jaga ukenhe makolele ga ng’halanga.

Unkima ng’wenuyo akazunya, bhagapanga kugeniha guja kung’wawe ya ng’winga akang’wila uninabhukwi dugenihe kung`wise kumhayo gwise go kumulaga umayu.

Uninabhukwi akayomba sawa. Bhakabhuka bhugeni mpaga kung`wawe unshike ng’wenuyo nabhakambokela aho oshiga unshige aha ng’wawe akagagana akayomba jiliho ing’halanga? Bhagayomba jiliho, abehi nadahe dulye najikumbula no! Agadaha nyingi nagayomba dukomanye makolele dubhone nani unaku pye abhose bhagaseka no! Bhagandya gulya. Agaja gugaponya makolele ga ng’halanga, agagasaja, agang’waninabhukwi agalunga gulupembe lo ng’wenda, aho ntondo bhulaga guja kaya. Aho oshika ikaya ung’winga bhujiku bhuja hangi gubhulogi bhobho.

Agajubhujiwa, mayu omalaga unimo gwise, agashosha namalaga, gaya lulu amakolele ga ng`halanga bhugasola gushinaga bhasolaga ganinabukwi bhugajiga bhugalangila aha ntondo yaho uninabhukwi agandya kubhona mbeho na kuluma ntwe. Isada yendelea. Bhandya guipelela abhamundugu nonze uninabhukwi uzumalika, bhana bhakwe bhuyega no! Nguno obhabhulagilaga no abhana bhabho, na bhalogi pye bhukolwa no bhandya kunchola nawe bhamulage. Aho omana giki agucholagwa abhulagwe agasama uja si ya makule bhungaiwa bhulekwa bhalikanisa duhu niyo ung’wenuyu bahati yakwe. Math. 5:38-42

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s